ഒരു കുപ്പി വാങ്ങികൊടുക്കൂ..ഒപ്പം മാപ്പും.. I Viral video of Tourism friendly kerala


മന്ത്രി റിയാസ് ആ സായിപ്പിന് ഒരു കുപ്പി വാങ്ങി നൽകണം..ഒപ്പം മാപ്പും.. #keralatourism …

source

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here